GDPR 

Sinds oktober 2018 is een nieuwe, strenge wetgeving van kracht omtrent uw privacy. Graag informeer ik u over de verwerking van uw gegevens.

Contactgegevens van de verantwoordelijke 
 • Naam: Eline Huybrechts  
 • Adres: Parklaan 41, 2940 Stabroek  
 • Tel.: 0498 76 44 44  
 • e-mail: info@letsmom.be 
 • Website: www.letsmom.be 
 • Ondernemingsnummer: BE0690.899.623 
 • Toezichthoudende autoriteit: Rechtbank eerste aanleg  Antwerpen 
U kan ten alle tijden contact opnemen om informatie op te vragen  over de gegevens die bij mij worden opgeslagen. Indien u een  aanpassing, blokkering of verwijdering wenst van uw gegevens, zal  dit zonder discussie doorgevoerd worden. In onderstaande tekst  zal de verantwoordelijke vernoemd worden in de ik-vorm. 

Meer informatie 
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, kan  u contact opnemen via het nummer 0498 76 44 44 of via mail  info@letsmom.be 

Contactformulier 
Via het contactformulier op deze website kan u contact opnemen  met mij. Er wordt mij een e-mail verzonden en via deze weg zal ik 
terug contact opnemen met u, zijnde via mail of telefonisch. Deze  gegevens worden bewaard voor verdere communicatie in de  toekomst. U kan altijd vragen om uw e-mail en/of telefoonnummer  te verwijderen. 

Welke data worden opgeslagen? 
Als u gebruik maakt van mijn diensten, dan heb ik gegevens nodig.  Deze zullen mondeling bevraagd worden via de telefoon en/of via  het contactmoment. Denk hierbij aan: 

 

 • Naam 
 • Geboortedatum 
 • Telefoonnummer / mobiel nummer 
 • Gegevens huisarts en mutualiteit 
 • E-mailadres 
 • Bepaalde medische gegevens 
 • Antropometrische gegevens 
 • … 
Waarom worden persoonsgegevens bevraagd? 
Ik heb uw persoonsgegevens nodig om u een correct, persoonlijk  dieetadvies te kunnen geven. In sommige gevallen gaat het om  zogenaamde ‘bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens’. Dat  doe ik alleen als daarvoor een noodzaak bestaat met betrekking  tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt  voor commerciële doeleinden.
 
Beveiliging 
Ik heb passende maatregelen genomen om misbruik, verlies,  onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te  gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens  onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden 
of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan  contact op met mij via 0498 76 44 44 of via info@letsmom.be 

Delen met anderen 
Ik zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming  verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden  (bijvoorbeeld rapportage aan verwijzer). 

Welke rechten heeft u? 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten)  corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage,  correctie of verwijdering sturen naar info@letsmom.be. Er zal dan  een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd  noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens  gaat.

Algemene voorwaarden

 

De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen  voorwaarden van de member. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De member erkent  uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren. 

 

Algemene voorwaarden 
  1. Een aanmelding voor een traject is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt  aanvaard. Annulering van de aanmelding kan uiterlijk tot 14 kalenderdagen, en na schriftelijk  verwittiging. Bij correcte annulatie worden eventueel betaalde voorschotten terugbetaald, behalve een  forfaitair bedrag van 3% van het betaalde bedrag voor de administratie. 
  2. Een gestart traject dat vroegtijdig onderbroken wordt kan niet vergoed worden, tenzij overeenkomst  tussen beide partijen (zijnde member en coach). Deze overeenkomst wordt door beide partijen  schriftelijk genoteerd en ondertekend. Terugbetaling gebeurt volgens volgend schema: 90% binnen  ⅙ van termijn, 50% tot  ⅓ van termijn, 30% tot  90% van termijn.  Overige 10% wordt automatisch afgehouden.
  3. Een member heeft de optie om een traject gespreid te betalen. Hiervoor wordt een administratieve vergoeding van 5% gerekend vgl. met eenmalige betaling. Er wordt steeds een voorschot betaald, overig bedrag wordt verdeeld over resterende maanden.
  4. Een gestart traject dat vroegtijdig onderbroken wordt bij gespreide betaling wordt onmiddellijk stopgezet, behoudens betaling van 1 resterende maand. 
  5. Elke potentiële member heeft recht op 1 kennismakingsgesprek. Indien meerdere kennismakingsgesprekken nodig lijken te zijn wordt hiervoor uurloon van 70 euro excl. 21% BTW aangerekend. Indien member achteraf in een traject stapt wordt deze kost verrekend met resterend bedrag.
  6. De intellectuele inhoud van het traject is enkel bestemd voor persoonlijk gebruik, en mag op geen enkele  manier verspreid worden als eigen kennis zonder toestemming van de coach. Bij verspreiding van de  informatie wordt steeds de bron (zijnde MOM – eetcoach Eline Huybrechts) vermeld.  4. De coach is niet verantwoordelijk voor het behalen van bepaalde resultaten.  
  7. De coach is verantwoordelijk voor het aanbieden van de vermelde informatie, op de vermelde manier  en op vermelde momenten. Indien een van deze voorwaarden niet kan worden nagekomen, wordt dit  vooraf door de coach vermeld.  
  8. De member is zelf verantwoordelijk voor het volgen van de sessies, het stellen van vragen, het melden  van problemen.  
  9. Goederen/diensten worden opgehaald binnen de in de overeenkomst vermelde termijn. Goederen  blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Goederen worden standaard opgehaald door de member. Het risico gaat over op het moment van de  verkoop.  
  10. De member dient bereid te zijn om de de goederen op een normale gezonde manier op te halen op de  overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, tenzij door de verkoper anders voorgesteld.  Indien hieraan niet is voldaan is de member ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de  wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de verkoper te  vergoeden.  
  11. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur contant betaalbaar. In geval van  wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal de verkoper de member in gebreke stellen  om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen een passende termijn. Betaalt de member niet binnen  die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verdere  ingebrekestelling nodig is, verhoogd met een jaarlijkse intrest van 10% en een forfaitaire vergoeding  van 10 %. 
  12. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de coach het recht,  na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst  te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding. 
  13. Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het  recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder  rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt  gegeven binnen de 14 werkdagen.  
  14. De trajecten zijn bedoeld om informatie aan te rijken; de member is zelf verantwoordelijk om deze toe te  passen en te gebruiken. 
  15. Resultaten kunnen niet gestaafd worden op cijfers ikv gewichtsverlies.  
  16. Indien de coach merkt dat de member geen actieve acties neemt kan deze daarop aangesproken worden.
  17. De member mag geen negatieve invloed uitoefenen op de andere members.  
  18. De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. 
Let's get in touch
Algemene voorwaarden & Privacy verklaring
Let's get social
Lijsterbeslaan 23 - 2940 Stabroek
BE0690.899.623
Copyright © 2022 - 2023 - MOM

Deze website gebruikt cookies. Af en toe genieten van een lekker koekje moet kunnen, toch?